راز مهر در نماز

امام خميني توي كتاب سر الصلوه به پسرشون اين راز ها رو اينگونه بازگو مي كنند:
خاك به عنوان يكي از مظاهر پاكي و پاك كنندگي و مخصوصا در وقت وضو نام برده شده و با اولويت در دسترس نبودن آب قابل وضو و تيمم و آمادگي قبل از نماز محسوب ميشود و اما راز
تفكر در راز خلقت
كدام؟
ما از خاك آفريده شده ايم.
ببينيد چه بوده ايد و به چه شكل در آمده اي.
به قدرت خداي يگانه پي ببريد.
خدايي كه تو را از خاك بياوريد
به درون خود به خلقت خود به پيچيدگي و اتفاقي نبودن اين آفرينش دقت كنيد ...
آن كو كشيدت اينچنين
آنسو كشاند كهكشان
.
انتهاي خلقت اينجا نيست
اگر از خاك به اينجا رسيدي.
خدا رسوندتت
با تقوا و نماز و عمل به علم. مي توني به همين اندازه پرواز كني و به خدا برسي و در كنار خدا و همراه و نزديك و حضور خدا و رضايت او مي تواني به آرامش و تكامل نهايي برسي و سرمنزل مقصود را طي كني.

/ 0 نظر / 8 بازدید