کتاب سرالصلوة

کتاب سرالصلوة امام خمينی (رض) در ابتدای خود وصيت نامه ای دارد که من شرح آن را الان همراه ندارم برای ذکر دقيق جمله ها ولی بسيار زيبا و متفرکانه نوشته شده و اين تنها زاويه ای و بعدی از ابعاد آن حضرت عزيز است.

مگو  روح خدا رفت از سر ما        که غم آتش زد ست بر   پيکر ما

گلی با رنگ و بوی تو   نبيند        اگر صد چشم خود را وا کند  دل

دريغا    ای دريغا    ای  دريغا        خدايی سايه ای رفت از سر  ما

/ 1 نظر / 10 بازدید