نماز

بحول الله و قوه و اقوم و اقعد

مالک يوم الدين

در حال نماز خوندن بودم وقتی گفتم مالک يوم الدين به ذهنم رسيد که برم و بعد از نماز راجع به مالک يه کمی فکر کنم شايد که ...

بعد از نماز اومدم روی کاغذ نوشتم مالک و بهش ظل زدم.

فکر کردم مُلک٬ مالک٬ مالک جايی٬ مالک مکانی و زمانی٬ مالک خانه ای٬ صاحب اختيار٬ صاحب اختيار بچه٬ صاحب اختيار خانه٬ صاحب اختيار زمين٬ صاحب اختيار عالم !!!

خدايا ! تو که صاحب اختيار روز آخرتی و ای خدايی که روز جزا ديگر همه چيز در امر و فرمان و اراده توست و ای خدايی که هيچ کسی نمی تونه اون روز جلوی اين واقعه رو بگيره! و هيچ کس نمی تونه علت بشه که قبل از بپايان رسيدن اون روز تو محشری که قولش رو دادی رو برگزار نکنی. خدايا ازت می خواهيم که با فضلت به حساب ما برسی نه با عدلت. چون می دونيم اگه طبق همه ؛ويل؛ هايی که تو قرآن گفتی و خيلی احاديثی که از امامان و پیامبرانت مونده و به گوش ما رسوندی٬ بخوای با عدالت همه اونها رو ازمون بخوای ديگه از همين الان اميدمون بريده است و همون بنده نادم و پشيمون و خاضع تو هستيم که البته باز هم هستيم. خدايا دل ما آدم ها همچين بهمون می گه که تو رحمانی که همرو می بخشی بهمون گفتن تو اگه خواستی گناهامون رو محو می کنی. ما فقط مرتبا سعی می کنيم تو رو صدا کنيم شايد با صدا کردنت يه کمی توفيق بمون بدی بهت نزديک شيم. يه خرده ای از دريای علمت يه کمی از دريای تکاملت يه قطره از دريای معرفت به زبونمون بريزی و مست و سيراب و غرق عظمتت شيم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید